Novosti

Poruke saradnicima svetlosti

Zemlja

Naša majka Zemlja, koja se u duhovnom svetu naziva Ledi Gaja-Maldena, je živo biće. Kao sve u Univezumu i kao i sva živa bića i ona je sačinjena od energija i ima svoju energetsku anatomiju, sličnu ljudskoj energetskoj anatomiji. Ona ima svoj sistem čakri, kao i finih, suptilnih, auričnih tela koja se prostiru oko nje, te tako poseduje i fizičko, eterično, emotivno, mentalno, kauzalno telo.

U duhovnom svetu, po zamisli Tvorca, Ledi Gaja-Maldena, osmišljena je kao predivno, svetleće telo, u čijem fizičkom, a i ostalim eteričnim telima, su sakupljena sva znanja iz raznih svetova i raznih realnosti, koja je trebalo da bude svojevrsna biblioteka i svojevrstan muzej za očuvanje, a i dalji rast, tih znanja. Kao ćelije, jedinke tog sistema, stvorena su i ljudska bića, čiji je zadatak bio da svojom blistavom svešću osnažuju energetiku Ledi Gaje-Maldene i žive u sadejstvu sa njom.

Medjutim, kako sve u Univerzumu ima i svoju energetsku polarnost, tako i Svetlost ima svoju polarnost u obliku tame, te i tamne svetove i bića koja svojom energetikom odgovaraju energiji tame.

Prema Biblijskim predanjima, a i predanjima drevnih učenja, te i onih koja su se stidljivo održala u učenjima šamana, tragajući za izvorom preko potrebnog resursa u obliku hrane, a radi održanja svoje egzistencije, iz dubine Univezuma bića tame su neznano kada i neznano kako stigla i do naše predivne planete.

Bića tame su na njoj, našoj majci Zemlji, otkrila čovečanstvo, čija je blistava svest posedovala sve kvalitete energije kojom su se bića tame hranila.

Arhanđel Mihailo
Arhanđel Mihailo

Nažalost, u borbi Svetlosti i tame, po Biblijskom predanju, a i po drevnim predanjima, legioni Svetlosti, predvođeni Arhanđelom Mihailom, nisu se mogli odupreti jakom naletu bića tame i tada je usledio pad čovečanstva u Had, u tamu i neznanje. Promenom energetike čovečanstva, a imajući u vidu to da smo mi ćelije organizma planete Zemlje, uveliko je izgubljena i povezanost sa njom, kao i svojstvo energije kojom je trebalo da je napajamo.

Kao što bi svaki organizam, u slučaju oboljevanja ćelija, doživeo slom i krah, tako je i sama planeta zemlja, naša Ledi Gaja-Maldena, u jednom trenutku došla do stadijuma kada se odlučivalo o pitanju njenog opstanka ili nestanka.

Svojom odlukom da krene u proces isceljivanja, prosvetljenja i vaznesenja, kako bi se oslobodila sila tame koje su je ophrvale i preopteretile, Ledi Gaja je učinila presedan u duhovonom svetu, jer se tako što nikada do sada nije moglo videti ni osetiti, čak ni na nivou Univerzuma.

Takva odluka naišla je na duboko i iskreno poštovanje od strane duhovnog sveta i svih sila Svetlosti, te su sve sile Svetlosti, udruženim snagama, uveliko pomagale, a i dalje pomažu tom procesu. Taj proces je za Svetlosna bića predstavljao spektakl, koji do sada nikada nije viđen, nije se znalo kako će se odvijati, koje opasnosti može proizvesti, kao i da li će biti uspešan.

U cilju pomoći planeti Zemlji, Svetlosna bića su svojim energetskim telima napravila svojevrstan štit oko planete Zemlje, za koji naučni establišment, kada ga je otkrio, nije imao objašnjenja.

Sam proces prosvetljenja i vaznesenja Ledi Gaje intenzivno je započet 2008.god., što je uveliko zbunilo i uznemirilo naučnike. Ako se ima u vidu to da je Zemlja, kao planeta, fluktuirala na, od strane naučnog kruga, izmerenoj rezonanci od 7 Hz pre 2008.god., koja se do tada nije menjala, a da je počev od 2008.god. došlo do sve većeg ubrzanja i promene frekfencije, sasvim je jasno da se na planeti dešavaju izvesne promene.

Stalnim merenjima frekfencije Zemlje od strane naučnika, ustanovljeno je da je pre samo godinu dana zemlja fluktiurala na frekfenciji od 19 Hz, dok je tokom septembra ove godine, na pojedinim delovima zemlje, izmerena frekfencija od čak 48-50 Hz.

Ovakvo drastično ubrzanje i promena frekfencija, naravno, ima posledice i po samu planetu Zemlju, koje se može nesumnjivo manifestuju kroz ubrzanje vremena, kao i kroz promenu klimatskih i drugih uslova, zemljotrese, uragane, vatrene stihije i druge kataklizmičke dogadjaje.
Imajući u vidu to da je Ledi Gaja-Maldena, već dugo okovana tamnim i teškim energijama, da smo mi, kao njene ćelije, vezujući se za taj mrak što iz neznanja, a što iz navike, ili odluka naših duša,uveliko doprineli materijalizaciji tame na Zemlji, sa svakom promenom energetike Zemlje i osvetljavanjem, menjaćemo se i mi, kao čovečanstvo. Naravno, zbog slobode izbora, koja nam je data, do promene svakog od nas ponaosob neće doći istovremeno i na isti način, već će svaki pojedinac po svojoj slobodnoj volji odlučiti da li će se uopšte priključiti ovom procesu prosvetljenja, te u kom trenutku će doći do njegovog budjenja.

Most

Prema duhovnim učenjima i objavama koje kanalisanjem od strane medijatora stižu do nas, proces prosvetljenja i vaznesenja planete Zemlje, odvijaće se u tri faze. Prva faza bi, po primljenim informacijama, trebalo da se okonča krajem ove, 2018.god., negde oko 25.12.2018.god., kada će se na Zemlji osetiti izvesno olakšanje.

Druga faza prosvetljenja očekuje se za 5 do 6 godina, a treća faza treba da nastupi za 15 do 20 godina.

Odluka Zemlje da sada uđe u proces prosvetljenja i vaznesenja i ulaz u 5. dimenziju, nije slučajna, jer je za takav korak došlo do spremnosti čovečanstva, na globalnom nivou. Veliki broj ljudi osetio je prirodni zov svoje istinske suštine, svoju Božanstvenost i počeo da radi na otkrivanju i osvetljavanju svoje Svetlosne suštine, a do buđenja dolazi postepeno i u ostalima, tako da je na planetarnom nivou stvorena kritična masa bića koja već imaju spoznaju o svojoj pravoj suštini, kao i onih koja se bude i to otkrivaju. Svi oni su Saradnici Svetlosti i pozvani su da pomognu majci zemlji u ostvarenju njene odluke i izvršenju teškog zadatka prelaska u 5. Dimenziju.

Kada se postavi pitanje šta je sa 4. Dimenzijom i zašto se procesom vaznesenja Zemlje ulazi u 5. Dimenziju, treba reći to da je 4. Dimenzija čini vreme, te da 5. Dimenzija polako u sebe uvlači vreme, kao 4. Dimenziju.

Čovečanstvo je, po promisli Tvorca, već sada trebalo da bude na nivou razvoja svesti od 90%, ali se, nažalost, usled pada u tamu, zadržalo na nivou od samo 6%. Stoga, kako bismo dostigli ubrzani razvoj svesti i kako bismo mogli da pratimo proces ulaska Zemlje u 5. Dimenziju, dimenziju Ljubavi, saosećanja i razumevanja, mi moramo neprekidno raditi na sebi, jer nemamo nikakvo pravo na odugovlačenje.

S tim u vezi, Svetlosne sile, koje uveliko udruženim snagama pomažu procesu vaznesenja Ledi Gaje-Maldene u 5. Dimenziju, pružaju čovečanstvu informacije, kako bi se ovaj period prebrodio lakše i sa što više razumevanja o tome šta se u stvari dešava na planetarnom i Univerzalnom nivou.

INFORMACIJE ZA SARADNIKE SVETLOSTI

Br. 1

Osnovno je postati svestan toga da smo svi Božanstvena Svetlosna bića. Svako od nas, na bilo kom stepenu samorazvoja se nalazi, nosi u sebi Božansku iskru, koja je naša suština. Oni koji osećaju potrebu za otkrivanjem svoje suštine i koji kroz rad na sebi počnu da bude taj svoj aspekt, postaju Svetlosni saradnici. Otklanjanjem tame iz sebe i svojih auričnih tela, širi se naše svetlosno polje na širinu od oko 7 m u poluprečniku. Širenjem Svetlosnih tela, vraća se Svetlost i Zemlji i pomaže joj se u njenom daljem procesu vaznesenja u 5. Dimenziju.

Na planeti, trenutno, nema mladih duša, jer su sve duše, pri odluci da se pojave na planeti Zemlji, već obitavale ili na njoj, ili u drugim svetovima. Pri odluci da se pojave na planeti zemlji, sve duše su donele odluku i preuzele odgovornost da će pomagati i raditi na spuštanju i širenju Svetlosti na njoj.

Neke su to zaboravile, a nekima je jako teško da ispune taj zadatak, dok su neke duše prepoznale svoju odluku i krenule da je ostvaruju.

Ukoliko je nekom preuzeti zadatak pretežak, jednostavno svojom namerom može to iskazati i biće mu olakšan odlazak, a ukoliko neko želi da izvrši preuzeti zadatak i raditi na osveljavanju planete zemlje, putem iskazivanja namere treba da prihvati planetu Zemlju i čovečanstvo kao svoje i raditi sa njom, ako nikako drugačije, to slanjem isceljujućih energija.

Br.2

Zdravstveno stanje svih Saradnika Svetlosti, pa i onih do sada ekstremno najzdravijih, se pogoršalo. To je znak da Svetlosni saradnik radi sve kako treba.

Do ovog pogoršanja zdravstvenog stanja dolazi stoga što se energija i frekfencija Zemlje promenila, te se naša tela usaglašavaju sa njom. Stoga, kako je sve energija, pa i naša fizička tela, to se i ona promenom energetike menjaju i usklađuju sa energijom Zemlje. Ovo usklađivanje vrši se na više nivoa, ne samo telesnom i ćelijskom, već i promenom DNK i RNK. Sada, u ovom trenutku razvoja, naša energetska struktura se drastično menja, što dovodi do raznih tegoba na fizičkom nivou. Te tegobe treba prihvatiti kao trenutne, prihvatiti ih bez straha od toga da se radi o hroničnom obolenju, već naprotiv, upravo o tome da se menjamo i prilagođavamo trenutnoj vibraciji Zemlje.

Posebno treba naglasiti to da se kod saradnika Svetlosti sada brišu programi, te da zato dolazi do pojave zaboravnosti i poremećaja sa vidom. To je sve normalno, jer se i vid i pamćenje prestrojavaju na novu dimenziju.

To ne znači da se, u slučaju zdravstvenih tegoba, ne treba obratiti lekaru, ali ćete se uveriti da je sa vama sve u redu i da nema mesta brigama i panici.

Br.3

Naš životni vek se produžava. Mi sada imamo mogućnost da živimo 150 godina. Zato se treba baviti telom, kao kućom u kojoj stanuje naša duša i naš duh. Naše telo je visoka biotehnološka naprava, sa beskonačnom inteligencijom. Naše telo je mikro kosmos, tako da naše ćelije nas, kao jedinstvo tela duše i duha, doživljavaju kao što mi doživljavamo Boga. Neophodno je povezivati se sa ćelijama, pričati sa njima, puniti ih stalno Zlatnom Svetlošću, upćivati im Ljubav. Takođe, na isti način, potrebno je pričati i sa eventualno obolelim organom.

Jako je važno osluškivati i komunicirati sa telom, kao celinom, slušati poruke koje nam šalje, piti što više vode i aktivirati ga fizički, na način koji to nama i našem telu najviše odgovara.

Naše telo je sposobno za samoisceljivanje, ali je taj program još uvek neraspakovan. Mi ga ne možemo sami otvoriti i raspakovati, jer je još uvek mala i slaba količina Svetlosti, i tek kada količina Svetlosti na Zemlji naraste i bude je dovoljno za sve, program samoisceljivanja će nam biti otvoren i dat na korišćenje.

Br.4

Treba praviti razliku između uma, ega i naše Božanstvenosti.

Naš um je, nažalost, strana instalacija u nama, ubačena od strane tamnih bića, kako bi nas stalno držao na niskim frekfencijama, a time i u pokornosti. Za božanstvenost u nama, naš um se nalazi na nivou tromesečne bebe. Zato je naš um stalno uplašen, živi u strahovima, brigama, mrzovoljan je i nezadovoljan . Uplašen je, jer nije u stanju da prepozna masu informacija i preuzme odgovornost, jer se kreće u jednom uskom dijapazonu niskofrekfentnih vibracija. Iz tog razloga, mi sada moramo da biramo svoje misli, kako nas ne bi ponovo uvukle u svoju tamu i stalno ih usmeravati ih ka svojoj Božanstvenosti, zamišljajući kako Božanska Svetlost prožima naš um. Sa pojavom misli koje nas vuku u tamu, odmah treba zamišljati kako Božanska Svetlost prožima i obasjava naš um.

Naše misli mogu biti prouzrokovane i podsvesnim programima kojih nismo svesni, ali zadatak je saradnika Svetlosti da biraju svoje misli i hrane ih Svetlošću.

Ego je element našeg bića, koji je osmišljen kao saveznik i pomoćnik naše Božanstvenosti. Ne razumevajući svrhu i ulogu ega, mi stalno osuđujemo ego i živimo u konfliktu sa njim. Međutim, ego je uzani prozor kroz koji naša Božanstvenost komunicira sa spoljnim svetom. Ego, u ime naše Božanstvenosti, koja je neizmerna i usled svoje neizmernosti nije u mogućnosti da se iskaže, stalno bdi, locira tamu i kada je prepozna, upozorava nas, kako bismo osvetlili to što smo prepoznali kao tamu. Kako je ego preosetljiv, te reakcije ega na prepoznatu tamu mogu biti vrlo nepredvidljive, neprijatne i teške, to je neophodno da saradnici Svetlosti pričaju sa svojim egom, da mu se zahvaljuju na njegovom trudu i radu i zamole ga da reakcije na tamu olakša i omekša, kako bismo ih mogli transformisati u Svetlost.

Takođe, ukoliko se pojave reakcije na određenu osobu, pitajte svoj ego zašto se uvek uzbuni zbog nje. Zamolite ga da vam objasni i pomogne u isceljivanju vaših osećanja i reakcija prema toj osobi. Treba znati i to da, kada neka osoba povređuje drugu, ona iz sebe oslobađa bol koji nosi iz detinjstva, te u nemogućnosti da ga iznese na svetlo dana na drugi način, traži žrtvu preko koje će iskazati postojanje svog bola. U svakoj takvoj i sličnoj situaciji, saradnici Svetlosti treba odmah da prepoznaju, pre svega, svoju reakciju, zastanu da shvate šta ego time poručuje, te tu tamu u sebi odmah ispune svetlošću energija Zlatne boje, koja će svu tamu pretvoriti u zlato.

Obzirom da je ego u odnosu na našu Boćanstvenost sićušan, a mi smo ti koji mu daju preveliki značaj, treba ga umanjiti na najmanju meru, do sićušnog zrna i skloniti ga da ne bi svojom osetljivošću i preteranim reakcijama prouzrokovao pojavu i širenje tame.

Br. 5

Menja se i energija novca i sa prizemnog nivoa i sama dobija frekfenciju Svetlosti. Zato će u budućnosti novac biti upućivan i imaće ga ljudi Svetlosti, kojima će životni moto i način ophođenja i života biti : Voli Boga i voli bližnjeg svog!

Br. 6

U svemu ovome umnogome nam može pomoći rad sa energijama. Do kraja ove 2018.god. izuzetno je poželjno da sebe i majku Zemlju obilato punimo Zlatnim energijama. U ovom periodu nije poželjno raditi sa teškim, karmičkim energijama i na odrađivanju karme, jer bismo time samo više opterećivali našu planetu u njenom ličnom osvetljavanju.

Takođe, za sve ljude, a naročito za saradnike Svetlosti, izuzetno je poželjno postavljati energetske štitove i štiti se od tamnih entiteta koji se majka Zemlja oslobodila i koja, nemajući kud, napadaju i ulaze u naša aurična polja.

SREĆNO U NOVOM!

Iz centra srca

Iz centra srca

Danas ne brinem! Očekujem sve najbolje!
Danas se ne ljutim! Radujem se svemu!
Danas zahvaljujem na svemu! Danas radim predano i na sebi!
Danas sam predusretljiva i ljubazna prema svima!

Ostavi komentar

Klikni za komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pratite nas i na Fejsbuku